Advice4All poradenství pro systemy managementu

Vyšel DIS normy ISO 45001

Nová norma systému managementu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ISO 45001, která nahradí stávající normu ČSN OHSAS 18001, je ve fázi DIS (Draft International Standard). Tento návrh nového standardu je nyní veřejnosti k dispozici pro připomínkování. Připomínky je možné předkládat do 1. dubna 2016. FDIS by měl být vydaný v květnu 2016 a vydání konečného znění normy ISO 45001 se předpokládá v říjnu 2016.

Členění na 10 kapitol struktury HLS (High Level Structure), určené přílohou SL (Annex SL), které je společné pro všechny nové revize standardů ISO, zavádí některé nové kapitoly. Přehled kapitol podle CD 2 je uvedený v článku CD 2 normy ISO 45001 byl schválen, připravuje se DIS. Hlavní změny vyplývající z nového konceptu standardů ISO jsou stanovení a posuzování kontextu organizace, zvýšení důrazu na roli vrcholového managementu a aplikaci principu leadership (vedení namísto direktivního řízení), přístup založený na identifikaci a řízení rizik a příležitostí:

Kontext organizace podrobněji rozpracovává stávající požadavek na stanovení rozsahu systému BOZP. Podle nového návrhu bude muset organizace určit vnější i vnitřní podmínky, které mohou ovlivnit systém managementu BOZP a také potřeby a očekávání zainteresovaných stran a hranice systému managementu BOZP:

Princip leadership by měl zahrnovat nejen vyšší zapojení managementu, ale také podporu zaměstnanců při ohlašování rizik a nebezpečných situací bez hrozby sankcí.

Při identifikaci a řízení rizik a příležitostí by měla organizace zvažovat nejen rizika a příležitosti pro zlepšení BOZP, ale i rizika a příležitosti pro systém managementu BOZP, jako takový:

Průběh revize normy sledujeme a budeme zde na stránkách informovat o dalším vývoji.

zpět na přehled novinek
  • Novinky

  • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru