Advice4All poradenství pro systemy managementu

Standard ISO 45001:2018 vyšel v češtině

Dne 1. 10. 2018 byl vydán standard ČSN ISO 45001:2018, Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití. Je určen pro všechny organizace, které mají zájem zlepšit systém bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bez ohledu na velikost nebo předmět činnosti společnosti. Společnosti certifikované podle OHSAS 18001:2007 mají pro přechod na novou normu lhůtu tři roky od vydání mezinárodní normy, to je do 12. března 2021.

Norma vychází z Přílohy SL (Annex SL) a je postavena na stejné struktuře (HLS) jako standardy pro systémy managementu kvality a environmentálního managementu, ISO 9001 a ISO 14001.

Byly vypuštěny některé požadavky původní normy OHSAS 18001, např. požadavek na preventivní opatření, protože celý systém má působit preventivně.

Novým požadavkem je kontext organizace. Společnost musí určit interní a externí faktory, které mohou ovlivnit její systém řízení BOZP, potřeby a očekávání zainteresovaných stran a provádět celkové řízení rizik a příležitostí. Rizika jsou nově rozdělena na bezpečnostní rizika a rizika pro systém řízení. Nově je zvýšený důraz na identifikování rizika spojeného s duševním zdravím (pracovní zátěž, šikana). Příležitosti jsou možnosti ke zlepšení výkonnosti BOZP (např. přizpůsobení práce zaměstnancům) a příležitosti pro zlepšení systému řízení. Novým požadavkem je řízení rizik při nákupu a outsourcingu. Norma také dává větší důraz na zapojení vrcholného vedení i jednotlivých zaměstnanců při vytváření, udržování a zlepšování systému.

Základem aktualizace zavedeného a certifikovaného systému managementu BOZP v organizacích bude aplikace uvedených změn do provozní praxe, firemní dokumentace, ale zejména do myšlení pracovníků. Seznámíme vaše pracovníky se změněnými požadavky normy a provedeme úpravy zavedeného systému, kontaktujte nás.

zpět na přehled novinek
  • Novinky

  • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru